მომხმარებელთა პრეტენზიების განხილვის პროცედურა

  ინფორმაცია კლიენტის შესახებ:
  ივსება იმ შემთხვევაში თუ კლიენტი და პრეტენზიის წარმომდგენი პირი სხვადასხვაა:
  სადაზღვევო პროდუქტ(ებ)ი ან მომსახურება:

  მონიშნეთ ის პროდუქტ(ებ)ი, რომლის მომსახურების გამოც გამოთქვამთ პრეტენზიას.
  სადაზღვევო პროდუქტების ჩამონათვალი:
  სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევა:  სხვა

  არასიცოცხლის დაზღვევა:  სხვა

  პრეტენზიის ტიპი:  მიუთითოთ პრეტენზიის შინაარსი ქვემოთ მოცემულ ველში:  რა ფორმით გსურთ პასუხის მიღება:  წინამდებარე განაცხადის წარმოდგენით ვაცხადებ და ვადასტურებ, რომ:
  1) განაცხადში მითითებული მონაცემები არის უტყუარი და ზუსტი განაცხადის წარმოდგენისათვის გამაჩნია სათანადო უფლებამოსილება ან/და მოპოვებული მაქვს ყველა საჭირო თანხმობა/ნებართვა;  2) სრულად ვარ პასუხისმგებელი განაცხადის მზღვევლისთვის წარდგენის შედეგად გამოწვეულ ნებისმიერ ზიანზე/ზარალზე;  3) ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილ განაცხადს აქვს მატერიალური ფორმით წარმოდგენილი განაცხადის იდენტური იურიდიული ძალა.

  სადაზღვევო პროდუქტთა ვრცელი არჩევანი
  საერთაშორისო დაფარვებით.

  გაიგე მეტი